fbpx

 • Politika Privatnosti

  Mi u Karate-Shopu posvećeni smo poštivanju i zaštiti privatnosti bilo koga tko koristi našu stranicu i povjerljivosti svih informacija koje su nam povjerene. Svrha ove izjave je da vas informiramo kako koristimo vaše osobne podatke.

  Upotreba i prikupljanje osobnih podataka

  Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez da nam kažete tko ste i bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Ako, međutim, koristite našu web stranicu za kupovinu proizvoda, morat ćete se registrirati i od vas će se tražiti da dostavite određene podatke kao što su vaši podaci za kontakt. Pohranjivat ćemo te podatke i držati ih na računalu ili na drugi način.

  Možemo koristiti informacije koje dostavite:

  • Za prijavu na našu web stranicu i upravljanje.
  • Za procjenu i analizu, npr. analizu marketinga, kupca i proizvoda, kako bismo mogli pregledati, razvijati i poboljšati naše usluge. Ovo je samo za internu upotrebu i nećemo proslijediti te podatke trećoj strani.

  Ako ne želite da na taj način koristimo podatke ili da Vaše podatke proslijedimo trećim stranama u marketinške svrhe, označite relevantni okvir koji se nalazi na obrascu na kojemu prikupljamo Vaše podatke.

  Možemo proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama:

  • U slučaju da prodajemo ili kupujemo bilo koju tvrtku ili imovinu, u kojem slučaju možemo otkriti vaše osobne podatke potencijalnom kupcu ili prodavatelju.
  • Ako smo pod zakonskom obvezom otkriti ili podijeliti svoje osobne podatke kako bismo bili u skladu s pravnim obvezama.

  Kolačići (Cookies)

  Informacije prikupljamo izravno od vas na više načina. Jedan od načina je kroz naše korištenje "kolačića". Većina web stranica koristi kolačiće kako bi ih funkcionirala ili radila učinkovitije, kao i pružila informacije vlasnicima web stranice. Pomažu nam da shvatimo kako naši korisnici i potencijalni korisnici upotrebljavaju našu web-lokaciju kako bismo mogli razviti i poboljšati dizajn, izgled, sadržaj i funkciju web mjesta. Kolačići su male tekstualne datoteke koje web-mjesta pohranjuju na tvrdi disk vašeg računala. Spremaju i dohvaćaju podatke o vašem posjetu web stranici - na primjer, kako ste se prijavili na web mjesto, kako ste se kretali kroz web mjesto i koje ste informacije tražili. To znači da kada se vratite na web stranicu, ona vam može pružiti prilagođene opcije na temelju podataka koje je pohranila o vama tijekom zadnjeg posjeta.

  Neki od naših kolačića koriste se za jednostavno prikupljanje informacija o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu i ove vrste kolačića prikupljaju podatke anonimno.

  Kod postupka prijave koji se odnosi na kupnju proizvoda ili usluga od nas, također koristimo kolačiće za pohranu osobnih podataka o registraciji, tako da ih ne biste morali ponovno unositi tijekom sljedećih posjeta.

  Pravila o kolačićima na web stranicama nedavno su promijenjena. Ako vam se ne sviđa upotreba kolačića, možete onemogućiti kolačiće na računalu promjenom postavki u izborniku ili opcija u pregledniku. Možete postaviti svoj preglednik da odbije ili blokira kolačiće ili da vam kažete kada web stranica pokušava staviti kolačić na računalo. Također možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na tvrdom disku računala. Međutim, imajte na umu da ukoliko izbrišete i blokirate sve kolačiće s naše web stranice, dijelovi web stranice neće raditi. To je zato što su neki od kolačića koje koristimo neophodni za rad web stranice. Isto tako, možda nećete moći koristiti neke proizvode i usluge na drugim web stranicama bez kolačića.

  Da biste saznali više o kolačićima, uključujući uvid u kolačiće i kako ih izbrisati i upravljati njima, posjetite www.allaboutcookies.org.

  Ako ne želite prihvatiti kolačiće s naše web stranice, molimo da ju odmah napustite, a zatim izbrišete i blokirate sve kolačiće s ove web stranice. Alternativno, možete otkazati primanje informacija od nas putem e-maila, telefona, faksa ili poštom. Naš je telefonski broj ++385 (0)40/823-007 , ili nam možete poslati email na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Sigurnost

  Nastojimo poduzeti sve razumne korake kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Međutim, ne možemo jamčiti sigurnost podataka koje objavite na internetu i nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje sigurnosti, osim ako je to zbog našeg nepažnje ili namjerne zadane postavke.

  Vaša prava

  Imate pravo tražiti sljedeće od Karate-Shop-a, a to su Prava subjekta podataka:

  1. Pravo pristupa - zatražiti pristup vašim osobnim podacima i informacije o načinu na koji ih obrađujemo
  2. Pravo na ispravak - izmjenu osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni
  3. Pravo na brisanje (poznato i kao Pravo na zaborav) - da se vaši osobni podaci nepovratno brišu iz svih naših sustava. Kontakt: ++385 (0)40/823-007
  4. Pravo na ograničenje obrade - ograničavanje obrade vaših osobnih podataka
  5. Pravo na prijenos podataka - za elektroničko premještanje, kopiranje ili prijenos osobnih podataka u standardni oblik
  6. Pravo na prigovor - prigovor na obradu vaših osobnih podataka
  7. Pravo na povlačenje suglasnosti – korisnik ima pravo na povlačenje bilo koje suglasnosti na obradu osobnih podataka.

  Svi zahtjevi trebaju biti poslani na našu e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pisanim putem na našu adresu:

  Karate Shop
  J.Š.Slavenskog 24B
  40305 Nedelišće

  Hrvatska

 • Privacy Policy

  We at Karate-Shop are committed to respecting and protecting the privacy of anyone using our site and the confidentiality of any information that you provide us with. The purpose of this statement is to set out how we use any personal information that we may obtain from you.

  Use and collection of personal information

  In general you can visit our website without telling us who you are and without revealing any information about yourself. If, however, you use our site you will need to register and you will be asked to provide certain information such as your contact details. We will store this data and hold it on computer or otherwise.

  We may use information that you provide:

  • To register you with our website and to administer it.
  • For assessment and analysis, e.g. marketing, customer and product analysis, to enable us to review, develop and improve our services. This is for internal use only and we will not pass this information to any third party.

  If you do not want us to use data in this way, or to pass your details on to third parties for marketing purposes, please tick the relevant box situated on the form on which we collect your data.

  We may disclose your personal information to third parties:

  • In the event we sell or buy any business or assets, in which case we might disclose your personal data to the prospective buyer or seller.
  • If we are under a legal duty to disclose or share your personal data in order to comply with or meet any legal obligation.

  Cookies

  We collect information directly from you in a number of ways. One way is through our use of 'cookies'. Most websites use cookies in order to make them work, or to work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website. They help us to understand how our customers and potential customers use our website so we can develop and improve the design, layout, content and function of the site. Cookies are small text files that are placed on your computer's hard drive by websites that you visit. They save and retrieve pieces of information about your visit to the website – for example, how you entered the site, how you navigated through the site and what information and documentation was of interest to you. This means that when you go back to a website, it can give you tailored options based on the information it has stored about you on your last visit.

  Some of our cookies are used to simply collect information about how visitors use our website and these types of cookies collect the information in an anonymous form.

  Where there is a login process relating to buying products or services from us we also use cookies to store personal registration information so that you do not have to provide it to us again on subsequent visits.

  The rules about cookies on websites have recently changed. If you are uncomfortable with the use of cookies, you can disable cookies on your computer by changing the settings in the preferences or options menu in your browser. You can set your browser to reject or block cookies or to tell you when a website tries to put a cookie on your computer. You can also delete any cookies that are already stored on your computer's hard drive. However, please be aware that if you do delete and block all cookies from our website, parts of the site will not then work. This is because some of the cookies we use are essential for parts of our website to operate. Likewise, you may not be able to use some products and services on other websites without cookies.

  To find out more about cookies, including seeing what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

  If you do not wish to accept cookies from our website, please leave this site immediately and then delete and block all cookies from this site. Alternatively, you may opt out of receiving information from us by e-mail, telephone, fax or post. Our phone number is ++385 (0)40/823-007 , or you can e-mail us on Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Security

  We endeavour to take all reasonable steps to protect your personal information. However, we cannot guarantee the security of any data that you disclose online and we will not be responsible for any breach of security unless this is due to our negligence or wilful default.

  Your rights

  You are entitled to request the following from Karate-Shop, these are called your Data Subject Rights:

  1. Right of access –to request access to your personal information and information about how we process it
  2. Right to rectification –to have your personal information corrected if it is inaccurate and to have incomplete personal information completed
  3. Right to erasure (also known as the Right to be Forgotten) – to have your personal information erased. Contact: ++385 (0)40/823-007
  4. Right to restriction of processing – to restrict processing of your personal information
  5. Right to data portability - to electronically move, copy or transfer your personal information in a standard form
  6. Right to object - to object to processing of your personal information
  7. Right to withdraw consent - the user has the right to withdraw any consent to the processing of personal data.

  Any request should be sent to our email address Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. or following mailing address:

  Karate Shop
  J.Š.Slavenskog 24B
  40305 Nedelišće

  Croatia

 • Politique de confidentialité

  Chez Karate-Shop, nous nous engageons à respecter et à protéger la vie privée de toute personne utilisant notre site et la confidentialité de toute information que vous nous fournissez. Le but de cette déclaration est de définir comment nous utilisons les informations personnelles que nous pouvons obtenir de votre part.

  Utilisation et collecte d'informations personnelles

  En général, vous pouvez visiter notre site Web sans nous dire qui vous êtes et sans révéler aucune information vous concernant. Si, toutefois, vous utilisez notre site, vous devrez vous inscrire et vous serez invité à fournir certaines informations telles que vos coordonnées. Nous allons stocker ces données et les conserver sur ordinateur ou autre.

  Nous pouvons utiliser les informations que vous fournissez:

  • Pour vous inscrire sur notre site Web et pour l'administrer.
  • Pour l'évaluation et l'analyse, par ex. l'analyse marketing, client et produit, pour nous permettre de revoir, développer et améliorer nos services. Ceci est pour usage interne seulement et nous ne transmettrons pas ces informations à des tiers.

  Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions des données de cette manière ou que nous transmettions vos informations à des tiers à des fins de marketing, veuillez cocher la case correspondante sur le formulaire sur lequel nous recueillons vos données.

  Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers:

  • Dans le cas où nous vendons ou achetons une entreprise ou des actifs, auquel cas nous pourrions divulguer vos données personnelles à l'acheteur ou au vendeur potentiel .:
  • Si nous sommes légalement tenus de divulguer ou de partager vos données personnelles afin de respecter ou de respecter toute obligation légale.

  Biscuits (Cookies)

  Nous recueillons des informations directement auprès de vous de différentes manières. L'un des moyens consiste à utiliser des «cookies». La plupart des sites Web utilisent des cookies pour les faire fonctionner ou pour travailler plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site Web. Ils nous aident à comprendre comment nos clients et clients potentiels utilisent notre site Web afin de pouvoir développer et améliorer la conception, la mise en page, le contenu et la fonction du site. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur le disque dur de votre ordinateur par les sites Web que vous visitez. Ils enregistrent et récupèrent des informations sur votre visite sur le site Web - par exemple, comment vous êtes entré sur le site, comment vous avez navigué sur le site et quelles informations et documentation vous ont intéressé. Cela signifie que lorsque vous revenez sur un site Web, il peut vous proposer des options personnalisées en fonction des informations stockées à votre sujet lors de votre dernière visite.

  Certains de nos cookies sont utilisés simplement pour collecter des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web et ces types de cookies collectent les informations sous une forme anonyme.

  Lorsqu'il existe un processus de connexion relatif à l'achat de produits ou de services, nous utilisons également des cookies pour stocker les informations d'enregistrement personnelles afin que vous n'ayez plus à les fournir lors de visites ultérieures.

  Les règles concernant les cookies sur les sites Web ont récemment changé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation des cookies, vous pouvez désactiver les cookies sur votre ordinateur en modifiant les paramètres dans le menu Préférences ou Options de votre navigateur. Vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser ou bloquer les cookies ou pour vous avertir lorsqu'un site Web tente de placer un cookie sur votre ordinateur. Vous pouvez également supprimer tous les cookies déjà stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Cependant, sachez que si vous supprimez et bloquez tous les cookies de notre site Web, certaines parties du site ne fonctionneront plus. Cela est dû au fait que certains des cookies que nous utilisons sont essentiels au fonctionnement de certaines parties de notre site Web. De même, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certains produits et services sur d'autres sites Web sans cookies.

  Pour en savoir plus sur les cookies, notamment voir quels cookies ont été définis et comment les gérer et les supprimer, visitez le site www.allaboutcookies.org.

  Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies de notre site Web, veuillez quitter ce site immédiatement, puis supprimer et bloquer tous les cookies de ce site. Vous pouvez également choisir de ne plus recevoir d'informations de notre part par courrier électronique, téléphone, fax ou courrier. Notre numéro de téléphone est ++385 (0)40/823-007 , ou vous pouvez nous envoyer un courriel sur Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Sécurité

  Nous nous efforçons de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger vos informations personnelles. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données que vous divulguez en ligne et nous ne serons pas responsables de toute violation de la sécurité, sauf si cela est dû à notre négligence ou à un manquement délibéré.

  Tes droits

  Vous avez le droit de demander à Karate-Shop les éléments suivants: ceux-ci sont appelés droits des personnes concernées:

  1. Droit d'accès - pour demander l'accès à vos informations personnelles et informations sur la façon dont nous les traitons
  2. Droit à la rectification - faire corriger vos informations personnelles si elles sont inexactes et avoir des informations personnelles incomplètes
  3. Droit d'effacement (également connu sous le nom de droit d'être oublié) - pour effacer vos informations personnelles. Contact: ++385 (0)40/823-007
  4. Droit de restriction de traitement - pour limiter le traitement de vos informations personnelles
  5. Droit à la portabilité des données - pour déplacer, copier ou transférer vos informations personnelles par voie électronique sous une forme standard
  6. Droit de s'opposer - de s'opposer au traitement de vos informations personnelles
  7. Droit de retirer son consentement - l'utilisateur a le droit de retirer tout consentement au traitement des données personnelles.

  Toute demande doit être envoyée à notre adresse e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ou adresse postale suivante:

  Karate Shop
  J.Š.Slavenskog 24B
  40305 Nedelišće

  Croatia

Košarica

Košarica je prazna.