fbpx
 • Home
 • Cookies / Kolačići

 • Kolačići

  ŠTO JE KOLAČIĆ?
  
Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje i da bi ga više prilagodili korisniku te ne oštećuju vaše računalo.

  U KOJU SVRHU SE UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆI NA OVOM MREŽNOM MJESTU?

  Kolačići su neophodan dio načina rada naše web stranice. Glavna namjena naših kolačića  je poboljšanje iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se za pamćenje vaših osobnih postavki (država, jezik) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. 
Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje stranice procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. 
Ponekad, ako smo unaprijed pribavili vaš informirani pristanak, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

  U KOJU SE SVRHU NE UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆI NA OVOM MREŽNOM MJESTU?

  Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su podaci o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici itd., putem kolačića koje upotrebljavamo.

  TKO UPOTREBLJAVA INFORMACIJE POHRANJENE U KOLAČIĆIMA?

  Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa i da bi se jamčile platne transakcije koje se izvršavaju.

  KAKO MOGU IZBJEĆI UPOTREBU KOLAČIĆA NA OVOM MREŽNOM MJESTU?

  Ako odlučite izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu, uzimajući u obzir gore opisana ograničenja, prvo morate onemogućiti upotrebu kolačića u vašem pregledniku i onda izbrisati kolačiće povezane s ovim mrežnim mjestom koji su sačuvani u vašem pregledniku.
 Možete upotrebljavati ovu mogućnost sprečavanja upotrebe kolačića u bilo kojem trenutku.

  KAKO ONEMOGUĆITI ILI SPRIJEČITI UPOTREBU KOLAČIĆA?

  Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

  VRSTE KOLAČIĆA NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI

  Koristimo sistem klasifikacije različitih vrsti kolačića koji su u upotrebi na ovoj mrežnoj stranici ili koji mogu biti u upotrebi od trećih strana kroz našu mrežnu stranicu. Cilj te klasifikacije je da vam na jezgrovit način objasnimo vrste kolačića, zašto ih koristimo i koje funkcionalnosti ćete izgubiti ako ih odlučite odbiti pohraniti na svom uređaju. U nastavku možete pogledati kakve vrste kolačića koristimo na ovoj mrežnoj stranici.

  KOLIKO DUGO SU KOLAČIĆI POHRANJENI?
  Stalni kolačići — ovi kolačići ostaju na korisnikovom uređaju kroz period određen u kolačiću. Aktiviraju se pri svakom posjetu mrežnoj stranici koja je stvorila određeni kolačić.

  Kolačići korišteni pri jednokratnom radu pretraživača — ovi kolačići omogućavaju voditeljima mrežne stranice da povežu aktivnosti korisnika tijekom jednokratnog korištenja pretraživača. Jednokratno korištenje počinje kada korisnik posjeti mrežnu stranicu, a prestaje kada zatvori pretraživač, i tako svaki put. Ovakva vrsta kolačića je privremena. Jednom kada zatvorite pretraživač, svi takvi kolačići su obrisani.

  Kolačići imaju različite funkcije, kao što su lakše i efikasnije kretanje po dijelovima mrežne stranice, pamćenja izbora pri korištenju mrežne stranice i generalno poboljšavanja korisničkog iskustva.

  Ako općenito želite više znati o kolačićima i kako funkcioniraju, možete se više informirati na www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

  NUŽNI KOLAČIĆI
  Ovi kolačići omogućavaju funkcije mrežne strance koje ste zatražili. Ovi kolačići su nužni jer omogućavaju kretanje po mrežnoj stranici i korištenje njenih pogodnosti, kao pristup sigurnim dijelovima mrežne stranice.

  KOLAČIĆI ZA STATISTIKU
  Ovi kolačići skupljaju anonimne informacije o posjećenosti dijelova mrežne stranice. Korištenjem mrežne stranice prihvaćate da će ovakvi kolačići biti preuzeti na vaš uređaj.

  Ovi kolačići skupljaju informacije o tome kako posjetitelji koriste mrežnu stranicu, primjerice koje dijelove mrežne stranice posjetitelji najčešće posjete i da li im neki dio mrežne stranice prijavi grešku pri izvođenju. Ovi kolačići ne skupljaju informacije koje omogućavaju identifikaciju posjetitelja. Sve informacije koje ovi kolačići zabilježe skupljene su na jedno mjesto kako bi ih bilo nemoguće razlučiti te su zato anonimne. Koriste se samo kako bi se unaprijedilo korištenje mrežne stranice.

  KOLAČIĆI FUNKCIONALNOSTI
  Ovi kolačići pamte vaše izbore kako bi unaprijedili vaše iskustvo. Korištenjem mrežne stranice prihvaćate da će ovakvi kolačići biti preuzeti na vaš uređaj.

  Ovi kolačići omogućavaju da mrežna stranica pamti vaše izbore (kao što su korisničko ime, gašenje iskakajućeg prozora, prepoznavanje regije) kako bi vam pružili poboljšano korištenje prema vašim željama. Informacije koje ovi kolačići skupe mogu biti anonimni i ne mogu pratiti vaše kretanje na drugim mrežnim stranicama.

  KOLAČIĆI TREĆIH STRANA
  Ovi kolačići omogućavaju praćenje uspješnost njihove primjene ili prilagodbu ponude vašim preferencama. Zbog načina kako ovi kolačići funkcioniraju ne možemo im pristupiti niti treća strana može pristupiti podacima iz kolačića korištenih na ovoj mrežnoj stranici.

  Primjerice, ako izaberete opciju “podijeli” (eng. share) sadržaja na Twitter ili neku drugu društvenu mrežu, moguće je da će vam biti poslani kolačići s tih mrežnih stranica. Nemamo kontrolu nad postavkama tih kolačića tako da vas molimo da provjerite kako koriste svoje kolačiće na tim mrežnim stranicama te kako ih vi možete uređivati.

 • Cookies

  WHAT IS A COOKIE?
  The cookie is a small text file that a web site stores on your computer or any other device with information about your navigation on that web page. Cookies are essential to facilitate browsing and to customize it more to the user and not to damage your computer.

  WHAT IS A PURPOSE OF USING COOKIES ON THIS WEBSITE?
  Cookies are a necessary part of our site's workflow. The primary purpose of our cookies is to improve browsing experience. For example, they are used to remember your personal preferences (country, language) while browsing your network location and future visits. Information that cookies collect also allows us to improve the site by estimating quantity and usage patterns, website suitability for individual user needs, faster searches, etc. Sometimes, if we have obtained your consent in advance, we can use cookies, tags, and similar tools to obtain information that enables us to show you, or from our third-party network or third-party network, or in any other way, ads based on an analysis of your habit of browsing the web site.

  WHAT IS NOT A PURPOSE OF USING COOKIES ON THIS WEBSITE?
  By using cookies we do not store sensitive personal information, such as your credit or debit card information, etc.

  WHO USES DATA STORED IN COOKIES?
  Information stored in cookies is used exclusively by us, other than those described below as "third-party cookies", and are used by and managed by external legal entities to provide the services we require to improve their services and user experience while browsing our web site . These "third-party cookies" are mostly used to obtain access statistics and to guarantee payment transactions that are executed.

  HOW CAN I AVOID USE OF COOKIES ON THIS WEBSITE?
  If you choose to avoid using this cookie on this website, taking into account the restrictions described above, you must first disable the cookie in your browser and then delete the cookies associated with this network site that are stored in your browser. You can use this feature to prevent cookies from being used at any time.

  HOW TO BLOCK USE OF COOKIES?
  You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by changing your browser configuration by following the steps outlined below. Although the settings are different in each browser, cookies are usually configured in the "Personal settings" or "Tools" menus. For further details about configuring cookies in your browser, please see the "Help" menu in the browser itself.

  TYPES OF COOKIES ON THIS WEBSITE

  We use a classification system of different types of cookies that are in use on this web site or that can be used by third parties through our website. The purpose of this classification is to briefly explain the types of cookies, why we use them, and what functionality will you lose if you choose to refuse to store them on your device. Below you can see what kind of cookies we use on this website.

  FOR HOW LONG ARE COOKIES STORED?
  Permanent cookies - these cookies remain on the user's device through the period specified in the cookie. They are activated every visit to a web page that created a certain cookie ..

  Cookies used in a one-time work of the browser - these cookies enable web page managers to link user activity while using the browser. One-time usage starts when a user visits a web page and stops when the browser is closed, so every time. This type of cookie is temporary. Once you close a search engine, all of these cookies are deleted.

  Cookies have different functions, such as easier and more efficient scrolling through web site parts, memory choices when using a web page, and overall user experience enhancement.

  If you generally want to know more about cookies and how they work, you can learn more at www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

  NECESSARY COOKIES
  These cookies enable the web page features you requested. These cookies are necessary because they allow you to navigate through the web page and use its benefits as access to secure parts of the web site.

  STATISTICS COOKIES
  These cookies collect anonymous information about visiting parts of the web site. By using the web page, you agree that such cookies will be downloaded to your device.

  These cookies gather information about how visitors use a web page, such as which parts of a web site visitors visit most, and whether some of the web pages report a bug at the site. These cookies do not collect information that allows identification of visitor. All information that these cookies records are gathered in one place to make it impossible to discern and are therefore anonymous. They are only used to improve the use of the web site.

  FUNCTIONALITY COOKIES
  These cookies remember your choices to enhance your experience. By using the web page, you agree that such cookies will be downloaded to your device.

  These cookies allow the web page to remember your choices (such as username, quit windows, region recognition) to provide you with enhanced usage to your liking. The information that these cookies collect are anonymous and can not track your movements on other web pages.

  THIRD PARTY COOKIES
  These cookies allow you to track the success of their application or adjust the offer to your preferences. Due to the way these cookies work, we can not access them, nor can a third party access the cookie data used on this web page.

  For example, if you choose the "share" content on Twitter or any other social network, it is possible that cookies from these web pages will be sent to you. We do not control the settings of these cookies so please check how to use your cookies on those web pages and how you can edit them.

 • Biscuits

  QU'EST-CE QU'UN COOKIE?
  Le cookie est un petit fichier texte qu'un site Web stocke sur votre ordinateur ou tout autre appareil avec des informations sur votre navigation sur cette page Web. Les cookies sont essentiels pour faciliter la navigation et la personnaliser davantage pour l'utilisateur et ne pas endommager votre ordinateur.

  CE QUI EST UN OBJET D'UTILISER DES COOKIES SUR CE SITE WEB?
  Les cookies sont une partie nécessaire du flux de travail de notre site. L'objectif principal de nos cookies est d'améliorer l'expérience de navigation. Par exemple, ils sont utilisés pour mémoriser vos préférences personnelles (pays, langue) tout en parcourant votre emplacement réseau et vos visites futures. Les informations collectées par les cookies nous permettent également d’améliorer le site en estimant les modèles de quantité et d’utilisation, la pertinence du site Web pour les besoins des utilisateurs, les recherches plus rapides, etc. des outils pour obtenir des informations qui nous permettent de vous montrer, ou à partir de notre réseau tiers ou réseau tiers, ou de toute autre manière, des annonces basées sur une analyse de votre habitude de naviguer sur le site Web.

  CE QUI N'EST PAS UN OBJET D'UTILISER DES COOKIES SUR CE SITE WEB?
  En utilisant des cookies, nous ne stockons pas d'informations personnelles sensibles, telles que vos informations de carte de crédit ou de débit, etc.

  QUI UTILISE DES DONNÉES STOCKÉES DANS DES COOKIES?
  Les informations stockées dans les cookies sont exclusivement utilisées par nous, autres que celles décrites ci-après comme "cookies tiers", et sont utilisées et gérées par des entités juridiques externes pour fournir les services dont nous avons besoin pour améliorer leurs services et leur expérience utilisateur. site . Ces "cookies tiers" sont principalement utilisés pour obtenir des statistiques d'accès et garantir les transactions de paiement exécutées.

  COMMENT PUIS-JE ÉVITER L'UTILISATION DE COOKIES SUR CE SITE??
  Si vous choisissez d’éviter d’utiliser ce cookie sur ce site Web, compte tenu des restrictions décrites ci-dessus, vous devez d’abord désactiver le cookie de votre navigateur, puis supprimer les cookies associés à ce site réseau stockés dans votre navigateur. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour empêcher l'utilisation des cookies à tout moment.

  COMMENT BLOQUER L'UTILISATION DES COOKIES?
  Vous pouvez restreindre, bloquer ou supprimer les cookies de ce site Web à tout moment en modifiant la configuration de votre navigateur en suivant les étapes décrites ci-dessous. Bien que les paramètres soient différents dans chaque navigateur, les cookies sont généralement configurés dans les menus "Paramètres personnels" ou "Outils". Pour plus de détails sur la configuration des cookies dans votre navigateur, consultez le menu "Aide" dans le navigateur même.

  TYPES DE COOKIES SUR CE SITE WEB

  Nous utilisons un système de classification des différents types de cookies utilisés sur ce site Web ou pouvant être utilisés par des tiers via notre site Web. Le but de cette classification est d'expliquer brièvement les types de cookies, la raison pour laquelle nous les utilisons et les fonctionnalités que vous perdrez si vous refusez de les stocker sur votre appareil. Vous trouverez ci-dessous le type de cookies que nous utilisons sur ce site.

  POUR COMBIEN DE TEMPS EST COOKIES STOCKÉ?
  Cookies permanents: ces cookies restent sur l'appareil de l'utilisateur pendant la période spécifiée dans le cookie. Ils sont activés à chaque visite sur une page Web qui crée un certain cookie.

  Cookies utilisés dans un travail unique du navigateur - ces cookies permettent aux gestionnaires de pages Web de lier les activités des utilisateurs lors de l'utilisation du navigateur. L'utilisation unique commence lorsqu'un utilisateur visite une page Web et s'arrête lorsque le navigateur est fermé, donc chaque fois. Ce type de cookie est temporaire. Une fois que vous fermez un moteur de recherche, tous ces cookies sont supprimés.

  Les cookies ont différentes fonctions, telles que le défilement plus facile et plus efficace des parties du site Web, les choix de mémoire lors de l'utilisation d'une page Web et l'amélioration globale de l'expérience utilisateur.

  Si vous souhaitez généralement en savoir plus sur les cookies et leur fonctionnement, vous pouvez en apprendre davantage sur www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu.

  COOKIES NECESSAIRES
  Ces cookies activent les fonctionnalités de la page Web que vous avez demandées. Ces cookies sont nécessaires car ils vous permettent de naviguer sur la page Web et d'utiliser ses avantages comme accès à des parties sécurisées du site Web.

  COOKIES STATISTIQUES
  Ces cookies collectent des informations anonymes sur la visite de parties du site Web. En utilisant la page Web, vous acceptez que de tels cookies soient téléchargés sur votre appareil.

  Ces cookies rassemblent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent une page Web, telles que les parties d'un site Web que les visiteurs visitent le plus, et si certaines des pages Web signalent un bogue sur le site. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations relatives à ces cookies sont rassemblées dans un seul endroit, ce qui les rend impossibles à discerner et sont donc anonymes. Ils ne sont utilisés que pour améliorer l'utilisation du site Web.

  COOKIES DE FONCTIONNALITÉ
  Ces cookies se souviennent de vos choix pour améliorer votre expérience. En utilisant la page Web, vous acceptez que de tels cookies soient téléchargés sur votre appareil.

  Ces cookies permettent à la page Web de se souvenir de vos choix (tels que votre nom d'utilisateur, vos fenêtres de fermeture, votre reconnaissance de région) pour vous offrir une utilisation améliorée à votre goût. Les informations collectées par ces cookies sont anonymes et ne peuvent pas suivre vos mouvements sur d'autres pages Web.

  COOKIES DE TIERS
  Ces cookies vous permettent de suivre le succès de votre application ou d'ajuster l'offre à vos préférences. En raison de la façon dont ces cookies fonctionnent, nous ne pouvons pas y accéder, et un tiers ne peut pas accéder aux données de cookies utilisées sur cette page Web.

  Par exemple, si vous choisissez le contenu "share" sur Twitter ou tout autre réseau social, il est possible que des cookies de ces pages Web vous soient envoyés. Nous ne contrôlons pas les paramètres de ces cookies, veuillez donc vérifier comment utiliser vos cookies sur ces pages Web et comment vous pouvez les modifier.

Shopping Cart

Cart empty